Nagrania z komentarzami ekspertów/ekspertek:

  • Grzegorza Grucy (link >>> ) z Polskiej Akcji Humanitarnej

  • Moniki Łaskawskiej-Wolszczak z Fundacji WWF Polska (link >>>)

  • Marty Gontarskiej (link >>>) obecnie z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, a do niedawna przedstawicielki Instytutu Globalnej Odpowiedzialności.Report on the study "Sustainable development and global education in initial and in-service teacher education"

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z partnerskiego projektu badawczego, mającego na celu identyfikację czynników, które ułatwiają lub utrudniają szersze wykorzystanie tematów edukacji globalnej w kształceniu nauczycieli i nauczycielek. Celem badania było także sformułowanie rekomendacji dotyczących wprowadzania edukacji globalnej do programów studiów na kierunkach pedagogicznych i nauczycielskich.

Raport dostępny jest na stronie: https://zagranica.org.pl/raport-z-badan-zrownowazony-rozwoj-i-edukacja-globalna-w-ksztalceniu-i-doskonaleniu-nauczycieli-oraz-nauczycielek/

Badanie przeprowadzone zostało innowacyjną metodą partycypacyjnego mapowania systemów (ang. participatory systems mapping), polegającą na włączeniu wszystkich osób uczestniczących do dyskusji merytorycznej dotyczącej czynników rozwoju edukacji globalnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz nauczycielek.

Projekt badawczy był realizowany w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech dzięki wsparciu finansowemu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. /

We invite you to read the report from a partner research project aimed at identifying factors that facilitate or hinder the wider use of global education topics in teacher education. The aim of the research was also to formulate recommendations concerning the introduction of global education to the curricula of studies in pedagogy and teacher education.

The report is available at: https://zagranica.org.pl/raport-z-badan-zrownowazony-rozwoj-i-edukacja-globalna-w-ksztalceniu-i-doskonaleniu-nauczycieli-oraz-nauczycielek/

The research was carried out using an innovative method called participatory systems mapping, which involved all participants in a substantive discussion on the factors for the development of global education in Poland, with particular emphasis on the education and in-service training of teachers.

The research project was carried out in Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary with the financial support of the International Visegrad Fund.