2B oR not 2B together

CSI l'atelier

mdk2 piekary Śląskie

Cieszymy się, że nasza wymiana zyskała uznanie i otrzymała patronat 

Pani Prezydent Miasta Piekary Śląskie - Sławy Umińskiej-Duraj

2021.04.28_Lista zajęć i aktywności - wymiana w Polsce.docx

planowanie...

SPOTKANIA ONLINE PRZED WYMIANĄ/ 

online meetings before the exchange

Wizyta przygotowawcza

Preparatory visit

Spotkanie z młodzieżowymi wolontariuszami MDK 2

Meeting with MDK 2 youth volunteers

Spotkanie z młodzieżą i przedstawicielami partnerskiej organizacji z Mariupola - uchodźcami z Ukrainy

Meeting with young people and representatives of a partner organisation from Mariupol - refugees from Ukraine

Rzut okiem na Piekary z góry :) - Kopiec Wyzwolenia zdobyty! 

A look at Piekary from the top :) - Liberation Mound climbed!

Dużo pracy i przygotowań 

A lot of work and preparation

Występ końcowy/ final performance

na BIS :) / 

for an encore :)


Ewaluacja końcowa

Final evaluation_2B or not 2B Together.pdf

UPOWSZECHNIANIE PROJEKTU/ 

PROJECT DISSEMINATION


We współpracy z EURODESK PIEKARY ŚLĄSKIE zorganizowaliśmy spotkanie i warsztaty w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich w ramach ERASMUS DAYS. Udział wzięło około 100 uczestników: młodzież i nauczyciele.

Wolontariusze EKS z Gruzji i Ukrainy przygotowali wprowadzenie do spotkania - podali informacje o programach Erasmus+ i EKS, następnie liderzy młodzieżowi - uczestnicy wymiany, poprowadzili warsztaty w zespołach klasowych, podczas których prezentowali projekt, a uczestnicy w małych grupach mieli okazję stworzyć mini scenariusze własnych projektów.

Poinformowaliśmy uczestników również o inicjatywach podjętych przez nas w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i zachęciliśmy do włączenia się w tą inicjatywę. / 

In cooperation with EURODESK PIEKARY ŚLĄSKIE, we organised a meeting and workshop at the Academic School Complex in Piekary Śląskie as part of ERASMUS DAYS. There were about 100 participants: young people and teachers.

EKS volunteers from Georgia and Ukraine prepared the introduction to the meeting - they gave information about Erasmus+ and EKS programmes, then youth leaders - participants of the exchange, led workshops in class teams, during which they presented the project, and participants in small groups had the opportunity to create mini scenarios of their own projects.

We also informed the participants about the initiatives we have undertaken in pursuit of the Sustainable Development Goals and encouraged them to get involved in this initiative. 

Michał i Agata w akcji :)

Michael and Agatha in action :)

Grupy pracują nad swoimi pomysłami na projekty

Groups work on their project ideas

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Erasmus+ 

  • All you want to know about Erasmus+

Prezentacja EURODESK i wolontariuszy EKS o programach europejskich dla młodzieży

Presentation by EURODESK and ESC volunteers on European programmes for young people

gra miejska fair train i wydarzenia towarzyszące/ 

fair train city game and accompanying events

Podczas spotkania z młodzieżą i nauczycielami przeprowadziliśmy prezentacje z projektu Erasmus+ "2B or not 2B Together" dla dwóch grup: młodzieżowej, którą przeprowadzili młodzieżowi liderzy oraz dla nauczycieli - opiekunów drużyn z całego Śląska, którą przeprowadziła liderka grupy polskiej. Uczestnicy otrzymali również informacje od punktu Eurodesk Piekary Śląskie na temat młodzieżowych programów europejskich, a także mogli umówić do swoich szkół warsztaty "Jak przygotować projekt Erasmus+". Wszyscy wzięli udział w towarzyszącej grze terenowej o tematyce Celów Zrównoważonego Rozwoju. W wydarzeniu wzięło udział 50 osób: 42 uczestników oraz zaproszeni goście. 

During the meeting with young people and teachers, we gave presentations on the Erasmus+ project "2B or not 2B Together" to two groups: the youth group, which was conducted by youth leaders, and to teachers - guardians of teams from all over Silesia, which was conducted by the leader of the Polish group. The participants also received information from the Eurodesk Piekary Śląskie point on European youth programmes, and were able to arrange a workshop on 'How to prepare an Erasmus+ project' for their schools. Everyone took part in an accompanying field game on the theme of the Sustainable Development Goals. The event was attended by 50 people: 42 participants and invited guests.