INVICTUS - Inclusion via Culture of Sports

INVICTUS - Włączenie poprzez kulturę sportu/ Inclusion through sports culture

Z radością informujemy, że jesteśmy partnerami w projekcie INVICTUS - Integracja przez kulturę sportu. Jest to projekt wymiany młodzieży Erasmus + finansowany przez Unię Europejską.

Data projektu: 28.08. - 05.09.2020. w Zagrzebiu, w Chorwacji.

 Podczas projektu uczestnicy wezmą udział w warsztatach różnych sztuk walki, takich jak taekwondo, karate, boks, kickboxing, judo, samoobrona, itp. Uczestnicy chcą wziąć udział w projekcie, ponieważ interesują się sportem i rekreacją, także różnymi formami sztuk walki i zajęciami w plenerze, jest to dla nich świetny sposób na spędzanie czasu z innymi i uczenie się od siebie nawzajem, integracji, rozwijanie poczucia wspólnoty i poczucia siły. Rozumieją, że sztuki walki i aktywność fizyczna nie służą tylko poprawie sylwetki czy ćwiczeniu "walki", ale mogą pomóc im w rozwijaniu umiejętności i kompetencji potrzebnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wierzą, że sztuki walki mogą pomóc im w przezwyciężeniu wielu barier i trudności, z którymi się borykają. Uczestnicy czekają również na spotkanie z młodzieżą z różnych krajów Europy, chcą poznać ich kulturę, uczyć się od nich i czerpać z ich doświadczeń.

Wymiana młodzieży zintegruje 60 młodych ludzi, w tym niepełnosprawnych i o mniejszych szansach oraz 8 osób towarzyszących z Polski, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

 Wkrótce więcej informacji na naszej stronie!

...................................................

We are happy to announce that we are partners in the project INVICTUS - Integration through Sport Culture. It is an Erasmus + youth exchange project financed by the European Union.

Project date: 28.08. - 05.09.2020. in Zagreb, Croatia.

 During the project participants will take part in workshops of various martial arts, such as taekwondo, karate, boxing, kickboxing, judo, self-defense, etc. Participants want to take part in the project because they are interested in sport and recreation, also in various forms of martial arts and outdoor activities, it is a great way for them to spend time with others and learn from each other, to integrate, to develop a sense of community and a sense of strength. They understand that martial arts and physical activity do not only serve to improve the figure or practice "martial arts", but can help them to develop the skills and competences needed to participate fully in society. They believe that martial arts can help them to overcome many barriers and difficulties they face. The participants are also looking forward to meeting young people from different European countries, they want to learn about their culture, learn from them and draw from their experiences.

The youth exchange will integrate 60 young people, including those with disabilities and lesser opportunities and 8 accompanying people from Poland, Romania, Bulgaria and Croatia.

 More information soon on our website!

Więcej materiałów na stronie: www.facebook.com/InvictusInclusionviaCultureofSports/ More information