The Essence of dance

FOTORELACJA - KLIKNIJ TU! 

Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy przedstawić Wam rezultaty projektu wymiany młodzieży The Essence of Dance.

The Essence of dance jest projektem Erasmus + KA 1 finansowanym przez Unię Europejską. Projekt ten został opracowany przez grupę młodych ludzi, którzy zostali szczególnie dotknięci obecną pandemią koronawirusa, jeśli chodzi o ich zdrowie emocjonalne i ogólne samopoczucie. Jego głównym celem było złagodzenie stresu uczestników i zwiększenia ich zdolności radzenia sobie z nim za pomocą tańców towarzyskich.

Taniec redukuje stres i pomaga nam pozostać w dobrym zdrowiu dzięki produkcji serotoniny! Serotonina jest substancją chemiczną produkowaną w mózgu, która relaksuje i wprowadza ciało w radosny nastrój. W takim właśnie nastroju zakończyliśmy udział w tej wymianie 😊

https://urbanamladez.hr/erasmus-projects/the-essence-of-dance-project-results/

ENGLISH:

We are very excited to present to you the results of The Essence of Dance youth exchange project.

The Essence of dance is an Erasmus + KA 1 project funded by the European Union. This project was developed by a group of young people who have been particularly affected by the current coronavirus pandemic in terms of their emotional health and general wellbeing. Its main aim was to alleviate participants' stress and increase their coping skills through social dancing.

Dancing reduces stress and helps us stay healthy by producing serotonin! Serotonin is a chemical produced in the brain that relaxes and puts the body in a happy mood. This was the mood in which we ended up participating in this exchange 😊

https://urbanamladez.hr/erasmus-projects/the-essence-of-dance-project-results/

01.03.2021 - Trwają przygotowania do naszego projektu "The Essence of dance".

Młodzi ludzie z Polski, Bułgarii i Chorwacji starają się znaleźć najlepsze rozwiązania na przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowych warsztatów w obecnej trudnej, pandemicznej sytuacji. Obecnie trwają przygotowania i konsultacje z organizacjami partnerskimi. Z nadzieją i optymizmem czekamy na zmniejszenie obostrzeń związanych z pandemią, aby móc spotkać się w realu.

Chorwacka organizacja Urban Youth (Urbana mladež) zadbała już o zakwaterowanie i obecnie przygotowuje logistykę projektu. Wymiana młodzieży ma odbyć się w Zagrzebiu. Planowane daty pobytu to 16.05. - 23.05.2021. Większość zajęć planowana jest na świeżym powietrzu, w Parku Maksimir, który znajduje się tuż obok miejsca zakwaterowania. (Więcej o Parku Maksimir można znaleźć na stronie https://park-maksimir.hr/)

Projekt został opracowany przez grupę młodych ludzi, którzy zostali szczególnie dotknięci obecną pandemią koronawirusa, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie psychiczne: emocje i ogólne samopoczucie. Ma on pomóc zmierzyć się z problemami, które nawarstwiły się podczas trwania pandemii i dać możliwość znalezienia ich rozwiązań. Jego celem jest złagodzenie stresu uczestników związanego z ograniczeniami wynikającymi z pandemii poprzez zajęcia taneczne.

 

Celami projektu są:

·       Wyrażanie emocji poprzez taniec i reagowanie na wyzwania dla zdrowia emocjonalnego i dobrego samopoczucia uczestników, które są przyczynami ich stresu i niepokoju;

·       Nauczenie się zwracania uwagi na typowe oznaki stresu;

·       Poznanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem i lękiem poprzez taniec;

·       Zwiększenie motywacji uczestników do angażowania się w działania fizyczne i społeczne, które pozytywnie wpływają na ich ciała i umysły;

·       Zwiększenie świadomości międzykulturowej uczestników i poczucia wspólnej tożsamości UE;

·       Promowanie programu Erasmus+ i możliwości, jakie stwarza on dla młodych ludzi.


01.03.2021 - Preparations for our project "The Essence of dance" are underway.

Young people from Poland, Bulgaria and Croatia are trying to find the best solutions to prepare and conduct international workshops in the current difficult, pandemic situation. Preparations and consultations with partner organisations are currently underway. With hope and optimism we are waiting for the reduction of restrictions related to the pandemic to be able to meet in real life.

The Croatian organisation Urban Youth (Urbana mladež) has already taken care of accommodation and is now preparing the logistics of the project. The youth exchange is to take place in Zagreb. The planned dates of stay are 16.05. - 23.05.2021. Most of the activities are planned outdoors, in the Maksimir Park, which is right next to the accommodation. (More about Maksimir Park can be found at https://park-maksimir.hr/)

The project has been developed by a group of young people who have been particularly affected by the current coronavirus pandemic, especially when it comes to mental health: emotions and general well-being. It aims to help confront the problems that have built up during the pandemic and provide an opportunity to find solutions. It aims to alleviate participants' stress related to the constraints of the pandemic through dance activities.

 

The aims of the project are:

- Expressing emotions through dance and responding to challenges to participants' emotional health and well-being, which are the causes of their stress and anxiety;

- Learning to pay attention to common signs of stress;

- To learn effective techniques for managing stress and anxiety through dance;

- To increase participants' motivation to engage in physical and social activities that positively affect their bodies and minds;

- To increase participants' intercultural awareness and sense of common EU identity;

- Promote the Erasmus+ programme and the opportunities it provides for young people.


Wymiana młodzieży „The Essence of dance” finansowana przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ planowana jest wstępnie na marzec 2021. Organizacją goszczącą jest Urbana mladež z Zagrzebia, a partnerami są: Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl z Polski i WalkTogether z Bułgarii.

Projekt powstał dzięki grupie młodych ludzi, których psychika i ogólne samopoczucie znacznie pogorszyło się podczas pandemii, szczególnie z powodu braku możliwości realizowania dotychczasowych aktywności. Dzięki spotkaniu w Zagrzebiu bedą mogli odreagować stres nagromadzony podczas ograniczeń związanych z pandemią oraz poprawić swoją kondycję fizyczną poprzez różne ćwiczenia i warsztaty taneczne. Taniec jest aktywnością, która relaksuje i wprawia organizm w szczęśliwy nastrój, wprawia każdego w dobre samopoczucie, reguluje również sen, apetyt i zdolność do nauki.

Projekt ten został opracowany właśnie z myślą o złagodzeniu stresu uczestników i zwiększeniu ich zdolności do radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Cele projektu:

- wzmocnienie zdrowa emocjonalnego i samopoczucia uczestników, niwelowanie przyczyn stresu i niepokoju związanych z pandemią;

- umiejętności odkrywania i reagowania na stres

- nauczenie się skutecznych technik radzenia sobie ze stresem i lękiem poprzez taniec;

- zwiększenie motywacji uczestników do angażowania się w aktywność fizyczną i społeczną;

- zwiększanie świadomości międzykulturowej uczestników i poczucia wspólnej europejskiej tożsamości;

- promowanie programu Erasmus+ i możliwości, jakie daje on młodym ludziom;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The youth exchange "The Essence of dance" financed by the European Union under the Erasmus+ programme is initially planned for March 2021. The host organization is Urbana mladež from Zagreb and the partners are: Stowarzyszenie Aktywności Różernych niemarudni.pl from Poland and WalkTogether from Bulgaria. 

The project was created thanks to a group of young people whose psyche and general wellbeing deteriorated significantly during the pandemic, especially due to the lack of possibilities to carry out the activities so far. Thanks to the meeting in Zagreb, they will be able to react to the stress accumulated during the limitations associated with the pandemic and improve their physical condition through various exercises and dance workshops. Dance is an activity that relaxes and puts the body in a happy mood, makes everyone feel good, regulates sleep, appetite and ability to learn.

This project is designed to alleviate participants' stress and increase their ability to cope with stressful situations.

Aims of the project:

- To strengthen the emotional health and well-being of the participants, to reduce the causes of stress and anxiety related to the pandemic;

- skills to discover and respond to stress

- learning effective techniques for dealing with stress and anxiety through dancing;

- increasing the motivation of participants to engage in physical and social activities;

- to increase the intercultural awareness of participants and the sense of common European identity;

- promoting the Erasmus+ programme and the opportunities it offers to young people;