EU WISE - Young Citizens & Consumers

Projekt EU WISE Young Citizens & Consumers jest sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej przez program Erasmus+. Niniejsze publikacje na stronie odzwierciedlają poglądy autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych. /

The EU WISE Young Citizens & Consumers project is funded with support from the European Commission through the Erasmus+ programme. This publication on this website reflects the views of the author, and the European Commission is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

Projekt EU WISE Young Citizens & Consumers współfinansowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacje na stronie wyrażają wyłącznie poglądy autora i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

#PolskaPomoc /

The EU WISE Young Citizens & Consumers project is co-financed by the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

The publications on this website express exclusively the views of the author and cannot be equated with the official position of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Projekt Erasmus+, którego jesteśmy partnerem, ma na celu zwiększenie nabywania kompetencji społecznych i obywatelskich, zrozumienie wartości i podstawowych praw przez młodych ludzi. W trakcie realizacji uczestnicy biorą udział w debatach, działaniach oraz promocji nowych wzorów konsumpcyjnych. Jako inicjatorzy zmian angażują się także w aktywności w obszarze lokalnych społeczności. /

The Erasmus+ project, of which we are a partner, aims to enhance the acquisition of social and civic competences, understanding of values and fundamental rights by young people. During the implementation, participants take part in debates, activities and promotion of new consumption patterns. As initiators of change they also engage in activities in the local community.

Zachęcamy do pobierania katalogu dobrych praktyk w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji, w tym Sprawiedliwego Handlu i Slow Food oraz zmian klimatycznych - publikacja powstała w ramach projektu Erasmus+ "EU WISE - Young Consumers & Citizens" /

We encourage you to download the catalogue of good practices in the field of Sustainable Development Goals, responsible consumption, including Fair Trade and Slow Food, and climate change - the publication was created within the framework of the Erasmus+ project "EU WISE - Young Consumers & Citizens"

12-june-export-25-good-practices-compressed.pdf