W dniach 9-17.10.2020 grupa młodzieży i liderów młodzieżowych wzięła udział w projekcie DANCING EUROPE w Chorwacji, w Zagrzebiu. Organizacją wiodącą była Urbana Mladez. 

Głównym celem projektu DANCING EUROPE było wzmocnienie tożsamości europejskiej wśród młodych ludzi, a także wspólnych europejskich wartości solidarności i tolerancji w czasach kryzysu, poprzez użycie tańca jako narzędzia.

Szczegółowe cele projektu:

- Odbudowanie i zwiększenie poczucia przynależności uczestników do tej samej wspólnoty europejskiej, o wspólnych wartościach

- Zajęcie się podnoszeniem kwestii związanych ze stresem, lękiem i depresją wśród młodzieży spowodowaną obecnym kryzysem;

- Zmniejszenie społecznych skutków kryzysu poprzez zbliżenie do siebie młodych Europejczyków i zwiększenie ich aprobaty społecznej dla kryzysu, jak również ich zaufania do współpracy europejskiej;

- zwiększenie świadomości międzykulturowej i kompetencji językowych uczestników;

- promowanie programu Erasmus+ jako programu oferującego młodym ludziom możliwości w zakresie kształcenia i szkolenia, zatrudnienia i mobilności. /

the main aim of the project was to strengthen European identity among young people as well as common European values of solidarity and tolerance in times of crisis, by using dance as a tool.

Specific project objectives are:

- To rebuild and increase a sense of belonging of participants to the same European community, with shared values

and goals;

- To tackle raising issues of stress, anxiety and depression among youth caused by the current crisis;

- To reduce social impact of the crisis by bringing young Europeans together and rising their approval for the

European as well as their confidence in European cooperation;

- To increase intercultural awareness and language competences of the participants;

- To promote Erasmus+ as the Programme that offers opportunities for young people in terms of education, training, employment and mobility.


WSPOMNIENIA UCZESTNIKÓW/ TESTIMONIALS:

https://www.facebook.com/watch/?v=1312845632440753

https://www.facebook.com/watch/?v=354209402524223

https://www.facebook.com/watch/?v=2700943430171190