Fix your city/

Napraw swoje miasto

LOGOTYPY PROJEKTU/ PROJECT LOGOTYPES

raport Brzeziny Śląskie w Piekarach Śląskich.pdf

FOTOSONDAŻ RAPORT DZIELNICE

Przygotowanie przed wymianą/

Preparation before exchange

raport Szarlej, Osiedle Sowińskiego, Piekary w Piekarach Śląskich.pdf

FOTOSONDAŻ RAPORT SZARLEJ I PIEKARY

Przygotowanie przed wymianą/

Preparation before exchange

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA/ PREPARATORY VISIT

FOTORELACJA / photo report- KLIKNIJ/ click

 • zapoznanie z miastem, jego kultura i historią/ getting to know the city, its culture and history
 • zapoznanie z goszczącą organizacją i jej przedstawicielami/ acquaintance with the host organisation and its representatives
 • wizyta w Urzędzie Miasta i spotkanie z władzami/ visit to the City Hall and meeting with the authorities
 • spotkania z przedstawicielami osób niepełnosprawnych i niepełnosprawną uczestniczką/ meetings with representatives of disabled people and disabled participants
 • wizyta w Centrum Młodzieżowym, Centrum Kultury i Muzeum Historii/ visit to the Youth Centre, Culture Centre and History Museum
 • omówienie spraw projektu, harmonogramu i odpowiedzialności za zadania/ discussing the project issues, timetable and responsibility for the tasks
Fix-Your-CIty_Infopack_Eng.pdf

Podróż/ przylot do Gruzji/ Travel/arrival to Georgia

 • Przejazd z lotniska/ transfer from the airport
 • zakwaterowanie/ accommodation
 • integracja - pierwsze spotkanie/ integration - first meeting
 • pierwszy gruziński poczęstunek - chaczapuri/ the first Georgian treat - khachapuri
 • spacer w międzynarodowych parach po Kobuleti - zapoznanie z miastem i wybrzeżem/ walk in international couples around Kobuleti - getting to know the city and seaside
 • gry/ games

DZIEŃ 1/ DAY 1 -

 • kontrakt/ contract
 • Certyfikat Youthpass wprowadzenie do kompetencji kluczowych + KOMPETENTNIK/ Youthpass certificate introduction to key competences + COMPETENT
 • warsztat - myślenie wizualne/ workhop - visual thinking
 • wizytowanie miejsc proponowanych na mural/ visiting places proposed for the mural
 • aktywności wodne - Be active Be healthy - cz. 1/ water activities - Be active Be healthy part 1.
 • projekty muralu/ mural designs
 • wieczorne muzykowanie i śpiewanie/ evening music-making and singing
 • Galeria portretów/ portrait gallery

DZIEŃ 2/ DAY 2

 • Integracja - pląsy - energizery/ Integration - gambols - energizers
 • Projektowanie murali/ Designing murals
 • Wizyta w Zespole Szkół Zawodowych - organizacja pracująca z niepełnosprawnymi, umożliwiająca zdobycie zawodu/ Visit to the Vocational School Complex - an organization working with the disabled, enabling them to get a profession
 • Spotkanie z przedstawicielami Urzędy Miasta i młodzieży Kobuleti/ Meeting with representatives of the City Council and Youth Offices of Kobuleti
 • Wywiady z mieszkańcami w sprawie Budżetu Obywatelskiego - etap empatyzacji/ Interviews with residents on the Civic Budget - the stage of empathy
 • Analiza i podsumowanie zebranych wywiadów / Analysis and summary of collected interviews
 • Tradycyjne gry planszowe/ Traditional board games

DZIEŃ 3/ DAY 3

 • wycieczka do Batumi - poznanie miasta i różnic między dużymi i małymi miastami, wizyta na plaży - deszcz :( / trip to Batumi - getting to know the city and the differences between large and small towns, visiting the beach/ rain :(
 • poznanie złotych myśli znanych przedstawicieli gruzińskiej kultury/ to get to know the golden thoughts of famous representatives of Georgian culture
 • wizyta w ogrodzie botanicznym - poznawanie Gruzji ciąg dalszy (flora i fauna), a także strefy klimatyczne świata/ visit to the Botanical Gardens - getting to know Georgia further (flora and fauna), as well as world climate zones
 • wieczorem: gry planszowe i karaoke/ in the evening: board games and karaoke

DZIEŃ 4/ DAY 4

 • Warsztaty Learning Battle Cards - projektowanie procesu realizacji Budżetu Obywatelskiego dla 4 tematów wybranych po wywiadach z mieszkańcami/ Learning Battle Cards Workshops - designing the process of implementing the Civic Budget for 4 topics selected after interviews with residents
 • Warsztaty kulinarne - chinkali/ Culinary workshops - chinkali
 • Wizyta w Muzeum Historii Kobuleti i spotkanie z dyrektorem/ Visit to the Kobuleti History Museum and meeting with the director

DZIEŃ 5/ DAY 5

 • Fix your city - przygotowanie prototypów projektów - plakaty/ Fix your city - preparing project prototypes - posters
 • Próbne prezentacje przed uczestnikami wymiany/ Trial presentations to exchange participants
 • Druga część wywiadów z mieszkańcami z wykorzystaniem prototypów/ The second part of interviews with residents using prototypes
 • Integracja - koszykówka, piłka nożna i muzykowanie/ Integration - basketball, football and music-making
 • Mural pierwszy - miasta partnerskie i zabawy towarzyszące - malowanie kredą z przedszkolakami z Kobuleti/ First mural - partner cities and accompanying games - painting with chalk with preschoolers from Kobuleti

DZIEŃ 6/ DAY 6

 • Fix your city - warsztaty ciąg dalszy - analiza zebranych informacji wśród mieszkańców i wnioski/ Fix your city - workshops continued - analysis of collected information among residents and conclusions
 • Akcja sprzątania plaży i aktywności wodne, gry i zabawy, relaks/ Beach cleaning and water activities, games and fun, relaxation
 • Warsztaty kulinarne - kluski śląskie/ Culinary workshops - Silesian dumplings
 • Przeszłość dla przyszłości - Wizyta w Parku Miniatur Historycznych połączonym z parkiem rozrywki - spojrzenie z góry na Kobuleti i okolice/ The past for the future - A visit to the Park of Historical Miniatures combined with an amusement park - a look from above at Kobuleti and its surroundings

DZIEŃ 7/ DAY 7

 • Wyprawa do szkoły "za torami" - spotkanie z różnokulturowością (Gruzini, Romowie i Żydzi) w wykluczonej społecznie i ekonomicznie dzielnicy/ A trip to school "behind the track" - meeting with multiculturalism (Georgians, Roma and Jews) in a socially and economically excluded district
 • Wizyta w instytucie rolniczym mającym siedzibę przy szkole, spotkanie z dyrektorem/ Visit to the agricultural institute at the school, meeting with the principal
 • Warsztat - Youthpass - podsumowanie refleksji na podstawie KOMPETENTNIKA, rozmowy w parach, wypełnianie certyfikatu on line indywidualnie/ Workshop - Youthpass - summary of reflections based on the COMPETENCES DIARY, pair discussions, filling in the certificate on line individually
 • Nagrywanie wypowiedzi uczestników przed kamerą/ Recording participants' statements in front of the camera
 • Wyjście na plażę - cd aktywności wodnych, gier i zabaw, relaks (work&life balance) - Be Aktuve Be Healthy; zachód słońca - symboliczne zakończenie wymiany; pamiatkowe zdjęcia - samodzielna obsługa apartu fotograficznego przez uczestników/ Going to the beach - continuation water activities, games and plays, relaxation (work&life balance) - Be Aktuve Be Healthy; sunset - symbolic end of the exchange; memorial photos - self-service camera by participants

DZIEŃ 8/ DAY 8

 • Wypełnianie w grupach formularza budżetu obywatelskiego dla schroniska dla psów do przekazania w Urzędzie Miasta / Completing the citizens' budget form for a dog shelter in groups to be forwarded to the City Hall
 • Pożegnalny drugi mural - pamiątka wymiany Erasmus+ w Kobuleti - cienie uczestników ze zdjęcia podczas pożegnania o zachodzie słońca/ Farewell second mural - a souvenir of the Erasmus+ exchange in Kobuleti - shadows of participants from the photo during the farewell at sunset a day befor
 • Ceremonia pożegnalna i wręczenie certyfikatów - wszyscy uczestnicy wypełnili i otrzymali certyfikaty Youthpass/ Goodbye ceremony and awarding certificates - all participants completed and received Youthpass certificates FOTORELACJA YOUTHPASS/ PHOTOS YOUTHPASS

POWRÓT DO DOMU/ BACK HOME

 • Podróż do Polski / Journey to Poland

UPOWSZECHNIANIE PROJEKTU/

PROJECT DISSEMINATION:

W Polsce:

 • PREZENTACJA/ PRESENTATION: URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE - KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU (uczestniczyło ok 25 osób) / CITY HALL PIEKARY ŚLĄSKIE - EDUCATION, CULTURE AND SPORT COMMITTEE (attended by about 25 people):
 • FOTORELACJA/ PHOTO REPORT - URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE - KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU/ CITY HALL PIEKARY ŚLĄSKIE
 • Grupa projektowa przygotowała prezentację multimedialną i podzieliła się zadania w upowszechnianiu rezultatów projektu - wystąpień publicznych z prezentacją w róznych miejscach - zorgniazowano szereg spotkań. Zostały też wykonane notesy z logotypami Unii Europejskiej poraz partnerów projektu i logotypem projektu jako gadżety poprojektowe i przekazane również do Gruzji. Publikowane były także informacje o działaniach w projekcie przed, w trakcie i po wymianie na naszych stronach internetowych. Wymienialiśmy również informacje na grupie projektowej na Facebooku / The project group prepared a multimedia presentation and shared the task of disseminating the project results - public speeches with presentations in various places - a number of meetings were ignored. Notebooks with the logotypes of the European Union were also made at times of the project partners and the logotype of the project as post-project gadgets, and also transferred to Georgia. Information about activities in the project before, during and after the exchange were also published on our websites. We also exchanged information on the project group on Facebook.
 • Spotkania w ramach upowszechniania rezultatów/ Dissemination meetings:
  • spotkanie z młodzieżą w Klubie Młodzieżowym KOMKE (uczestniczyło ok. 30 osób)/ meeting with young people in the KOMKE Youth Club (attended by about 30 people)

  • spotkanie w ramach wydarzenia Erasmus Days dla młodzieży z Piekar Śląskich z Akademickiego Zespołu Szkół oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 (7 i 8 klasy) - prezentacja rezultatów projektu oraz warsztaty wprowadzające do Budżetu Obywatelskiego z wykorzystaniem ankiety i metody design thinking - poszukiwanie tematów do nowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego; w spotkaniu wzięli udział rownież wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności ze Stowarzyszenia BONA FIDES w Katowicach, prezentowali wolontarit i swoje kraje / meeting within the Erasmus Days event for young people from Piekary Śląskie from the Academic Group of Schools and Municipal Primary School No. 2 (7th and 8th grade) - presentation of the project results and introductory workshops to the Civic Budget with the use of a questionnaire and the method of design thinking - searching for topics for a new project within the Civic Budget; The meeting was also attended by volunteers of the European Solidarity Corps from the BONA FIDES Association in Katowice, presented the volunteers and their countries.

  • spotkanie z Radą Rodziców MDK 2 w Piekarach Śląskich (uczestniczyło 12 osób) / meeting with the Parents Council of MDK 2 in Piekary Śląskie (12 participants)

  • spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta Piekary Śląskie na zaproszenie Komisjii edukcji, kultury i sportu (uczestniczyło ok 25 osób) LINK
  • spotkanie z Młodziezową Radą Miasta Piekary Śląskie (ok. 35 osób)

https://piekary.pl/ii-sesja-mlodziezowej-rady-miasta-juz-za-nami/

  • spotkanie z nauczycielami ze Śląska na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice, prezentacja przez młodzież rezultatów projektu jako dobrej praktyki i inspiracji w realizacji edukacji pozaformalnej przez nauczycieli jako dodatkowej aktywności uzupełniające w szkołach

  • prezentacja projektu dla uczestników wymian Erasmus+:
   • w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich w ramach projektu „Edukacja złapana w sieć (bibliotek) - FOTORELACJA LINK/ PHOTO REPORT,
   • w Sosnowcu LO im. Plater w learning/teaching/training activities (short-term joint staff training event) z nauczycielami z Austrii, Bułgarii, Macedonii, Portugalii i Turcji jako dobra praktyka w aktywizacji młodzieży do działań lokalnych (http://plater.edu.pl/liceum/index.php/erasmus/przebieg) oraz w Piekarach Śląskich - uczestników projektu Erasmus+ Colours of European Culture Heritage w Piekarach Śląskich (Polska, Turcja, Chorwacja, Niemcy i Czechy) - FOTORELACJA LINK/ PHOTO REPORT
  • dla uczestników Konferencji Klimat dla ludzi, ludzie dla klimatu jako przyklad dobrej praktyki (13 grudnia w ramach panelu warsztatowego oraz 14.12 jako prezentację w ramach panelu konferencji "Liderzy edukacji na rzecz rozwoju" (https://dodn.dolnyslask.pl/ogolnopolska-konferencja-klimat-dla-ludzi-ludzie-dla-klimatu/)
  • w wielkiej Brytanii - prezentację przeprowadziła Asia Labus dla uczniów szkoły w Norfolk

  • podczas Pikniku z Latawcem w Piekarach Sląskich - gry i zabawy oraz prezentacja/ informowanie o działaniach projektowych i zapraszanie do Klubu Młodzieżowego przy MDK 2


W Gruzji:

 • Publikowane były także informacje o działaniach w projekcie przed, w trakcie i po wymianie na naszych stronach internetowych. Wymienialiśmy również informacje na grupie projektowej na Facebooku./ Information about activities in the project before, during and after the exchange was also published on our website. We also exchanged information on the project group on Facebook.
 • spotkania i prezentacje w obrębie organizacji dla nowych osób/ młodzieży,która dołączyła do organizacji w trakcie i po wymianie / meetings and presentations within the organisation for new persons/youths who have joined the organisation during and after the exchange
 • warsztaty i prezentacja w szkole w Kobuleti (lista uczestników)/ workshops and presentation at the school in Kobuleti (list of participants)
 • spotkanie w Urzędzie Miasta po zakończeniu wymiany i przekazanie pierwszego projektu budżetu obywatelskiego przygotowanego na podstawie zebranych i opracowanych materiałów w czasie projektu. Projekt dotyczy stworzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kobuleti./ meeting at the City Hall after the exchange and handing over the first draft of the civic budget prepared on the basis of collected and developed materials during the project. The project concerns the creation of a shelter for homeless animals in Kobuleti.

 • prezetacja organizacji i działań projektowych podczas Narodowego Forum Wsparcia w Tbilisi/ presentation of the project organisations and activities during the National Support Forum in Tbilisi
 • prezentacja organizacji Be Active Be Healthy i działań projektowych w Batumi podczas Batumi Festiwal Turystyki w Batumi na placu Europy/ presentation of Be Active Be Healthy organization and project activities in Batumi during the Batumi Tourism Festival in Batumi, Europe Square

GALERIA PORTRETÓW CZĘŚĆ 1/ PORTRAIT GALLERY PART 1


GALERIA PORTRETÓW CZĘŚĆ 2/ PORTRAIT GALLERY PART 2


PODRÓŻ DO POLSKI/

TRAVEL TO POLAND